Elim

Druh sociálnej služby

Zariadenie pre seniorov

Druh sociálnej služby

Zariadenie pre seniorov

Kapacita zariadenia

36 prijímateľov sociálnej služby

Ako zariadenie pre seniorov sa legislatívne riadime zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

V zariadení pre seniorov sa

poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,

utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

zabezpečuje záujmová činnosť.

V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.