Elim

Cenník poskytovaných služieb Diakonického domova Elim platný od 1. 6. 2023. 

Suma úhrady za sociálnu službu je určená v zmysle § 72 zákona o sociálnych službách vo výške adekvátnej ekonomicky primeraným nákladom poskytovateľa a zahŕňa  nasledovné úhrady:

Obslužné činnosti

Cena deň / €

Ubytovanie v dvojlôžkových izbách

 

s vlastným sociálnym zariadením

13,00

Strava racionálna výživná

 

Raňajky

1,00

Desiata

0,75

Obed

4,50

Olovrant

0,75

Večera

4,00

Spolu

11,0

Iné obslužné činnosti

 

Upratovanie

 1,00

Údržba šatstva a bielizne (pranie, žehlenie, údržba)

 1,00

Ďalšie činnosti

 

Odborné činnosti

Cena deň/ €

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa

prílohy č. 3 a č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z.Zákon o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o

 
  
  

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 0,00

Sociálna rehabilitácia

0,00

Spolu

26,00