Projekt Timotej - Východný dištrikt ECAV na Slovensku

PROJEKT TIMOTEJ

Vzdelávací kurz pre pracovníkov s mládežou – Timotej.

Projekt vznikol na základe dohodnutej spolupráce BÚ VD ECAV v Prešove a Biblickej školy v Martine. Ide o dvojročný diaľkový študijný program, ktorého primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou v  cirkevných zboroch ECAV na Slovensku. Cieľom sú lepšie pripravení mládežnícki vedúci v našich CZ, ktorí budú mať nielen túžbu, ale aj biblické a teologické vedomosti a potrebné konfesionálne zakorenenie v evanjelickej tradícii. Výstupom je 15 kvalifikovaných absolventov ročne, (t.j. za prvú dekádu priemerne jeden na každý CZ v dištrikte) komplexného evanjelického študijného programu, ktorí budú mať prípravu a prax na zodpovednejšie vedenie miestnej evanjelickej mládeže, resp. budú pripravení aj koordinovať mládežnícku prácu vo svojom mikroregióne. Navyše, výsledkom je komplexná séria štyroch publikácií pre prácu s mládežou (manuálov pre vedúcich mládeží), pokrývajúca základy biblických, vieroučných, etických aj praktických tém, zameraných na oblasti záujmu dnešného mladého človeka.

Program pozostáva z dvoch základných častí: štúdia na Biblickej škole a praxi v domácom cirkevnom zbore.

  1. Štúdium na Biblickej škole

Štúdium na Biblickej škole pozostáva zo 16-tich študijných víkendov (8x ročne; t.j. raz mesačne počas akademického školského roka) zameraných na vzdelávanie v oblastiach: Biblia, vierouka, a práca s mládežou, pričom dôraz je kladený na využitie získaných vedomostí v praktickej práci s mládežou a na získanie praktických zručností a koordinátorských vedomostí v oblasti práce s mládežou. Integrálnou súčasťou programu je duchovná formácia a osobnostný rast študentov.

Študent má povinnosť zúčastniť sa minimálne 85% vyučovacieho procesu, t.j. maximálna tolerovaná neúčasť je jeden študijný víkend ročne.

V prípade záujmu študenta je možnosť prestúpiť na bakalársky program Katedry náboženských štúdií Žilinskej univerzity Misijná práca s deťmi a mládežou, ktorý počas troch rokov pripraví študenta na profesionálnu koordinátorskú prácu s deťmi a mládežou. Viac informácií o programe a možnosti uznania vysokoškolských kreditov na www.bsmt.sk.

Každý víkend pozostáva z troch vzdelávacích oblastí:

12 hodín je venovaných vedomostnej príprave (detailný rozpis viď dolu)

6 hodín je venovaných kresťanskému spoločenstvu a osobnostnému rastu

4 hodiny sú venované bohoslužobným aktivitám a práci s mládežou

Integrálnou súčasťou vzdelávania je aj prax v domácom cirkevnom zbore. Za túto časť nesie zodpovednosť domáci farár/-ka a cirkevný zbor.

Cirkevný zbor vysiela svojho pracovníka s mládežou na štúdium a duchovne aj finančne ho podporuje.

Študent sa aktívne (pod vedením zb. farára) podieľa na miestnej práci s mládežou, koordinátorskej a duchovnej starostlivosti. Pripravuje tiež letné tábory, ktorých náplň a formu prezentuje ako svoj záverečný projekt štúdia.

Miestny farár/-ka je mentorom študenta, pričom spolupracuje a konzultuje s Biblickou školou. Dohliada na prácu študenta a píše záverečnú správu. Jeho odporúčanie je nevyhnutné na udelenie absolventského certifikátu. Všetky informácie a agenda domácemu cirkevnému zboru budú distribuované prostredníctvom Biblickej školy.

Študent, ktorého štúdium je v podstatnej miere financované BÚ VD a domácim cirkevným zborom, sa zaväzuje podľa svojho dobrého vedomia a svedomia a v súlade s požiadavkami Praxe aktívne slúžiť v domácom cirkevnom zbore počas trvania štúdia a podľa možností aj po skončení študijného programu.

 

pdf icon Prihláška na vzdelávanie

 

pdf icon  Buletin – obsah vzdelávania

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill