Prihláška OZ PK - Východný dištrikt ECAV na Slovensku

PRIHLÁŠKA OZ PK

Občianske združenie Prešovské kolégium

Hlavná 137, P.O.Box 119, 080 01 Prešov

 P R I H L Á Š K A

 

Dolu podpísaný (á) ________________________________________________ ,

bytom ___________________________________________________________,

prihlasujem sa za riadneho člena občianskeho združenia Občianske združenie Prešovské Kolégium.

Súhlasím so stanovami združenia a som pripravený ich napĺňať.

V Prešove, dňa _________________                ____________________________

                                                                           (podpis)

 

 Občianske združenie Prešovské kolégium

Hlavná 137, P.O.Box 119, 080 01 Prešov

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill